Általános Szerződési Feltételek

Részvételi feltételek szervezett vízitúra programjainkon
Sporteszköz bérleti szerződés feltételek
Lemondási feltételek szervezett vízitúra programjainkon
Elállási feltételek sporteszköz bérleti szerződés esetén
Jótállási feltételek
Reklamációra vonatkozó szabályozások

Részvételi Feltételek

a vizitura.hu által szervezett vízitúra programokon
Kérjük figyelmesen elolvasni!

 • A túrákra jelentkezni az on-line vagy a papíralapú Jelentkezési Lap hiánytalan kitöltésével, aláírásával, valamint a részvételi díj Szervezőhöz történő befizetésével lehet. Szervező on-line jelentkezés esetén emailben, papíralapú jelentkezés esetén Részvételi Jegy kiállításával fogadja el a jelentkezést. A Részvételi Jegyet induláskor a túravezetőnél kell leadni.
 • A jelentkezés Résztvevő által bármely okból történő lemondása esetén Szervező a részvételi díjat az alábbi táblázat szerinti kötbér levonása után visszafizeti Résztvevőnek.
  A lemondás időpontja az indulás előtt:A kötbér mértéke:
  legkésőbb 31. napiga részvételi díj 20 %-a
  30-15 nappala részvételi díj 50 %-a
  14-8 nappala részvételi díj 75 %-a
  7 napon belül, vagy meg nem jelenés eseténa részvételi díj 100 %-a
 • Résztvevő felelősséget vállal a rendelkezésére bocsátott sporteszközökért. Gondoskodik azok biztonságos megőrzéséről, tisztántartásukról, állapotuk megóvásáról, rendeltetésszerû és jogszerû használatukról.
 • A túrán minden Résztvevő a saját felelősségére vesz részt. 18 éven aluliak részvételéhez a Szülőktől írásos beleegyezés, felelősségvállalás szükséges. Résztvevő (18 éven aluliak esetében Szülő) köteles a Résztvevő által okozott kárt megtéríteni.
 • Résztvevő kijelenti, hogy úszni tud, fertőző betegségben nem szenved, egészségi állapota hosszútávú vízitúrázásra alkalmas. Betegségeiről induláskor a túravezetőt tájékoztatja.
 • Résztvevő köteles a társadalmi normákat, a túravezető utasításait, valamint a hajózás szabályait betartani.
 • A fenti feltételek be nem tartása esetén Résztvevő a programból kizárható.
 • Résztvevő előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja, hogy a túra során fényképfelvételek, esetenként videófelvételek készülhetnek és az elkészített felvételeket a Szervező teljes körűen – így különösen területi, alkalom-, példányszám- vagy felhasználási módbeli korlátozás nélkül – felhasználhatja digitális, online és nyomtatott felületein egyaránt (így különösen, de nem kizárólag: weboldal, Facebook oldal, újság, hirdetés, plakát, szórólap).
 • Résztvevő előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja, hogy részére Szervező a megadott címre és e-mail címre postai és elektronikus úton, levelezés során reklámot küldjön.

Sporteszköz bérleti szerződés feltételek

Kérjük figyelmesen elolvasni!

 • Bérbeadó bérbeadja Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező sporteszközöket. Bérlő az eszközök átvételével elismeri, hogy a bérlet tárgyát képező sporteszközök a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak.
 • A bérlet határozott időtartamra érvényes. Ezt követően a bérleti jogviszony megszűnik.
 • A bérlet e-mail-ben egyeztetett árajánlat alapján történik.
 • Bérlő köteles legkésőbb a bérleti jogviszony kezdetét megelőző 31. napon a teljes díj megfizetésére. Amennyiben Bérlő ezen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor ez a részéről elállásnak minősül. A Bérlő jogosult a bérleti jogviszonytól bármely időpontban elállni. Ez esetben azonban a Bérlő az alábbi összegű kötbér fizetésére köteles:
  Elállás az átvétel előtt: Kötbér összege:
  legalább 31 nappal a teljes díj 20%-a
  30-15 nappal a teljes díj 50%-a
  14-8 nappal a teljes díj 75%-a
  7. nap, vagy azon belül a teljes díj 100%-a
 • Bérbeadó a kötbér összegét jogosult a részére már megfizetett bérleti és szállítási díj összegéből levonni.
 • A bérlet tárgyát képező sporteszközök átvétele –eltérő megállapodás hiányában- a bérleti jogviszony kezdő napján történik.
 • Bérlő vállalja, hogy gondoskodik az átvett sporteszközök biztonságos megőrzéséről, állapotuk megóvásáról, rendeltetésszerű és jogszerű használatukról. Az okozott kárt Bérlő megtéríteni köteles. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kártérítés teljes összegének kifizetése napjáig kötbér címén köteles a bérleti díjat folyamatosan megfizetni.
 • A bérlet tárgyának átvételi helye és időpontja, a szállítás részletei valamint a visszavétel helye és időpontja, a visszaszállítás részletei e-mail-ben egyeztetett módon történik.
 • Bérlő nem jogosult a bérlet tárgyát albérletbe vagy harmadik személynek bármely jogcímen használatába adni. Bérlő aláírásával elismeri, hogy a bérlet tárgyának kezelésére a bérbeadó kioktatta.
 • Bérlő köteles a bérleti jogviszony megszüntekor a bérlet tárgyát képező sporteszközöket hibátlan állapotban, hiánytalanul az emailben egyeztetett helyen visszaszolgáltatni.
 • Az átvétel és visszavétel az átvétel és visszavétel napját megelőző napon a Bérlő által kezdeményezett időegyeztetés alapján történik.
 • Készfizető kezes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Bérlő nem teljesíti a jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét, akkor maga fog helyette teljesíteni.
 • elen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók.

Jótállási feltételek

 • Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.
 • Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.
 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.
  E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!
 • Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
  A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
 • A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
 • Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.
 • Három munkanapon belüli csereigény
  Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.
 • Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
  Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Reklamációra vonatkozó szabályozások

 • A fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató/Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
  Telefon: +36 70 577-5351
  Internet cím: https://vizitura.hu/
  E-mail: info[kukac]vizitura.hu
 • A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 • A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.
 • Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.
 • Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a működtető és az egyesület köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.